งานวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายกำธร เอกมงคลสกุล Kumthon_Ae@phayamengraischool.ac.th

งานทะเบียน

นางนริศรา พรมมินทร์

งานทะเบียน

นางจินห์วรา จันทราภินันท์

เลขางาน

นางสาวเบญจมาภรณ์ ท้าวคำหล่อ

รายงานข้อมูล DMC

นายนิยาม วงษพันธ์

งานวัดผล

นางสาวชลิตตา คำมูล