หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอินทร์ทุอร จำนง

นาฎศิลป์

นางสาวพรพิมล ณ คำ