นายธนภัทร กันเขี่ยสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
นายอรัญ เสาร์แก้วผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
นางจันทรวัทน์ พรมผองผู้แทนครูกรรมการ
นายณัฐวิทย์ คุณาเทพผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
นายชัชพลวานิช เพชรดงผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
นายบรรจบ อบเชยผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
พระครูพิพิธ พัฒนาทรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
พระปลัดวัชรินทร์วชิรเมธีผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม พรหมเส็งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายฐิติพันธ์ เข็มทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นางขนิษฐา มะโนสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นางสาววันเพ็ญ ผัดเรือนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายพงษกร นรรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายมนัส ผิวผ่องผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ