หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสายพิณ ราชลำ

เกษตร

ว่าที่ร้อยตรีรังษิมันตุ์ คันธธีรพงษ์

งานช่าง

นายสมจิตร ธิมาไชย