หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุวภัทร กิจพิทักษ์

ภาษาอังกฤษ

นายวิชัย มากอยู่

ภาษาจีน

นางสาวเบญจมาภรณ์ ท้าวคำหล่อ

ภาษาอังกฤษ

นางสาว