หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร ธิมาไชย
งานอาคารสถานที่
งานภูมิทัศน์ทั่วไป
งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา​
งานปฏิคม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานอนามัย
งานดนตรี-วงโยธวาทิต