หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร ธิมาไชย
งานอาคารสถานที่
งานภูมิทัศน์ทั่วไป
งานโสตทัศนศึกษา
สาธารณูปโภค
งานปฏิคม
งานอนามัย
งานศาสนพิธี
งานดนตรี-วงโยธวาทิต
งานปฏิคม ตกแต่งภายใน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
งานโสตทัศนศึกษา​
งานโสตทัศนศึกษา​