งานบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมจิตร ธิมาไชย Chomchit_Th@phayamengraischool.ac.th

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 5 ส

นายรอง มั่นกุง

งานโสตทัศนศึกษา

นายวิชัย มากอยู่

งานปฎิคม

นางจันทรวัทน์ พรมผอง

งานปฎิคม งานตกแต่งภายใน

นางสาวสายพิณ ราชลำ

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

งานประกันอุบัติเหตุ

นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์

หอพักนักเรียน

นายประจักร พิมพ์หอม

งานชุมชนสัมพันธ์

นางพรรณี บุญยืน

งานดนตรี ดุริยางค์

นางสาวอินทร์ทุอร จำนง

นาฎศิลป์ To Be Number 1

นางสาวพรพิมล ณ คำ

งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายอุทัย จันทครู

งานสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม

นายศตวรรษ ใจยะเสน