งานบริหาร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจันทรวัทน์ พรมผอง Jantawat_Po@phayamengraischool.ac.th

งานการเงิน

นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์

งานบุคคลและอัตรากำลัง

นางสาวอัชรา ราชคม

งานการเงิน

นางสาวสังวาล วะลัยสุข

งานบัญชี

นางสาวปทิตตา ทะนันชัย

บันทึกประชุม

นางสาวพรพิมล ณ คำ

ธุรการโรงเรียน

นางสาวพัชร์รวีนาฏ กันทะมณี