งานบริหาร

ผู้อำนวยการ

นายเจริญ โกศัย 081-1119550 jaroen@phayamengraischool.ac.th

นายเจริญ โกศัย
081-1119550
jaroen@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมจิตร ธิมาไชย Chomchit_Th@phayamengraischool.ac.th

นายสมจิตร ธิมาไชย
Chomchit_Th@phayamengraischool.ac.th

รองผู้อำนวยการ

นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ sarinee_p@phayamengraischool.ac.th

นางสาริณี เพชรใจศักดิ์
sarinee_pa@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายกำธร เอกมงคลสกุล Kumthon_Ae@phayamengraischool.ac.th

นายกำธร เอกมงคลสกุล
Kumthon_Ae@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจันทรวัทน์ พรมผอง Jantawat_Po@phayamengraischool.ac.th

นางจันทรวัทน์ พรมผอง
Jantawat_Po@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวรวรรธน์ วันยาว Worawat_Wa@phayamengraischool.ac.th

นายวรวรรธน์ วันยาว
Worawat_Wa@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์ petamphai_na@phayamengraischool.ac.th

นางเพชร อำไพนวะมะวัฒน์
petamphai_na@phayamengraischool.ac.th