หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายขวัญชัย หน่อคำหล้า

คณิตศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ใจแก้ว

คณิตศาสตร์

นายนิยาม วงษพันธ์

คณิตศาสตร์

นางสาวสุวลี แสงเหม่