งานบริหาร

ผู้อำนวยการ

นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ 089-5606969 soomboon_Po@phayamengraischool.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายวิชัย มากอยู่ Wichi_Ma@phayamengraischool.ac.th

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

นายประจักร พิมพ์หอม Prajuk_Ph@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวอัฌชา ฝูงชมเชย Achcha_Fo@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจันทรวัทน์ พรมผอง Jantawat_Po@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมจิตร ธิมาไชย Chomchit_Th@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายกำธร เอกมงคลสกุล Kumthon_Ae@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวรวรรธน์ วันยาว Worawat_Wa@phayamengraischool.ac.th