ผู้อำนวยการ 
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ 089-5606969 soomboon_Po@phayamengraischool.ac.th
รองผู้อำนวยการ 
นางสาริณี เพชรใจศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางวาสิฏฐี วุฒิพรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางจันทรวัทน์ พรมผอง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายวรวรรธน์ วันยาว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร ธิมาไชย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายกำธร เอกมงคลสกุล