หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวรวรรธน์ วันยาว

พละศึกษา

นายประจักร พิมพ์หอม