งานแผนงานและงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวอัฌชา ฝูงชมเชย Achcha_Fo@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าพัสดุ

ว่าที่ร้อยตรีรังษิมันตุ์ คันธธีรพงษ์

งานพัสดุ

นางเยาวลักษณ์ ใจแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง EGP

นางสุวภัทร กิจพิทักษ์

เลขานุการงาน

นางสาวสายพิณ ราชลำ

งานแผนงาน ตัดงบประมาณ

นางสาวอมรทิพย์ ศุภสุทธิรางกูล

งานประกัน

นายเฉลิมไชย ขันยอด

ตรวจสอบและควบคุมภายในสถานศึกษา

นายทรงพล ปาอินทร์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธัญลักษณ์ จำกัด