หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์
งานพัสดุ
แผนงาน
งานจัดซื้อจัดจ้าง EGP
งานประกัน
งานบัญชี
ตรวจสอบและควบคุมภายในสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานสารสนเทศ ตัดงบประมาณ
งานการเงิน-โรงเรียนธนาคาร