หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์
งานพัสดุ
แผนงาน
งานจัดซื้อจัดจ้าง EGP
งานประกัน
ตรวจสอบและควบคุมภายในสถานศึกษา สารสนเทศโรงเรียน
ตัดงบประมาณ
งานการเงิน-โรงเรียนธนาคาร
งานการเงิน
งานบัญชี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่บัญชี