อัตลักษณ์

ยิ้ม

ไหว้

ทักทาย

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปพญาเม็งรายประทับนั่ง