หัวหน้ากลุ่มสาระ
เคมี
ฟิสิกส์-ช่วยราชการ
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทตโนโลยี
เทคโนโลยี