หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอุทัย จันทครู

เคมี

นายกำธร เอกมงคลสกุล

ชีววิทยา

นางสาวอมรทิพย์ ศุภสุทธิรางกูล

ชีววิทยา

นายทรงพล ปาอินทร์

ฟิสิกส์

นางจินห์วรา จันทราภินันท์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายศตวรรษ ใจยะเสน

เทคโนโลยี

นางสาวอัชรา ราชคม

เทคโนโลยี

นางนริศรา พรมมินทร์

คอมธุระกิจ

นางสาวปทิตตา ทะนันชัย

วิทยาศาสตร์

นางธัญลักษณ์

เจ้าหนาที่ IT

นายธนวัฒน์ คำอุปละ