หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวาสิฏฐี วุฒิพรหม

สังคมศึกษา

นางสาวอัฌชา ฝูงชมเชย

สังคมศึกษา

นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์

สังคมศึกษา

นายสิงห์ชาย อิ่นคำ