หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายวรวรรธน์ วันยาว
งานสภานักเรียน
โรงเรียนสุจริต คุณธรรมชั้นนำ
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
งานโรงเรียนสีขาว
งานป้องกันยาเสพติด
หัวหน้าระดับ ม.ต้น
หัวหน้าระดับ ม.ปลาย
ระบบดูแล ห้องเรียนสีขาว
ขับขี่ปลอดภัย รถรับส่งนักเรียน