งานกิจการนักเรียน

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวรวรรธน์ วันยาว Worawat_Wa@phayamengraischool.ac.th

งานสภานักเรียน

นายอุทัย จันทครู

งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นางสุนทรีย์ เนียมแสง

งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

นายสิงห์ชาย อิ่นคำ

โรงเรียนปลอดบุหรี่, สถานศึกษาสีขาว

นายขวัญชัย หน่อคำหล้า

หัวหน้าระดับ ม.ปลาย

นางวาสิฏฐี วุฒิพรหม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

นางสาวอัฌชา ฝูงชมเชย

งานชุมชนสัมพันธ์

นางพรรณี บุญยืน

นักศึกษาวิชาทหาร

ว่าที่ร้อยตรีรังษิมันตุ์ คันธธีรพงษ์

ยามรักษาการณ์

นายทินกร คำตื้อ