หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุนทรีย์ เนียมแสง

ภาษาไทย

นางพรรณี บุญยืน

ภาษาไทย

นางสาวสังวาล วะลัยสุข

ภาษาไทย

นายเฉลิมไชย ขันยอด

บรรณารักษ์

นางจันทรวัทน์ พรมผอง