ความเป็นมาโครงการ

โครงการ เดิน – วิ่งการกุศล “ก้าวที่ 45 ลูกพญาเม็งราย”

จัดโดย โรงเรียนพญาเม็งราย และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพญาเม็งราย


หลักการและเหตุผล

        โรงเรียนพญาเม็งราย เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2518  ครบรอบสถาปนาเป็นปีที่ 45 ในวันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 โรงเรียนพญาเม็งราย ถือเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการสอดแทรกจิตสำนึกความเป็นไทย และคุณธรรม จริยธรรม จึงสามารถพบเห็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนพญาเม็งรายปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ทางโรงเรียนพญาเม็งราย และ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพญาเม็งราย จึงจัดโครงการ  เดิน – วิ่ง การกุศล “ก้าวที่ 45 ลูกพญาเม็งราย ” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพญาเม็งราย ผู้ปกครอง และชุมชน และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางโรงเรียน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนพญาเม็งรายให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัด โครงการ  เดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวที่ 45 ลูกพญาเม็งราย” ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 จึงเลื่อนเป็น วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563


วัตถุประสงค์
  • เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนพญาเม็งราย ครบรอบ 45 ปี
  • เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยการเดิน / วิ่ง
  • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและชุมชน
  • เพื่อหารายได้ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย และจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประเภทของกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 12 รุ่น
▪ ชายรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 11-15 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 16-19 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 20-39 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 40-59 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
▪ หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 11-15 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 16-19 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 20-39 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 40-59 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
แบ่งออกเป็น 11 รุ่น
▪ ชายอายุไม่เกิน 19 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 20 – 29 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 30 – 39 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 40 – 49 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 50 – 59 ปี
▪ ชายรุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
▪ หญิงอายุไม่เกิน 19 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 20 – 29 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 30 – 39 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 40 – 49 ปี
▪ หญิงรุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป