หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายกำธร เอกมงคลสกุล
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานหลักสูตร
ห้องเรียนอาชีพ - DMC
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -แนะแนวศึกษาต่อ
แนะแนวสัญจร
จัดการเรียนการสอน
จิตวิทยาโรงเรียน
จิตวิทยาโรงเรียน
กยศ.
ทุนการศึกษา
ห้องสมุด