ฝ่ายวิชาการ
นายกำธร เอกมงคลสกุล
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานหลักสูตร
ห้องเรียนอาชีพ - DMC
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนวศึกษาต่อ จิตวิทยาโรงเรียน
แนะแนวสัญจร
จัดการเรียนการสอน
จิตวิทยาโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน
กยศ.
ทุนการศึกษา