คณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

นายเมธา ต๊ะศักดิ์ ประธานนักเรียน
นายเมธา ต๊ะศักดิ์

ประธานนักเรียน

นายสรนัฐ เสนปัญญา รองประธานนักเรียน
นายสรนัฐ เสนปัญญา

รองประธานนักเรียน

นางสาวทิพย์ปราณี คำกูล รองประธานนักเรียน
นางสาวทิพย์ปราณี คำกูล

รองประธานนักเรียน

นางสาวกัญญาวีร์ ทวีชาติ เลขาธิการฯ
นางสาวกัญญาวีร์ ทวีชาติ

เลขาธิการฯ

นางสาวปรีดีพัทธ์ จันดาวงศ์ เหรัญญิกฯ
นางสาวปรีดีพัทธ์ จันดาวงศ์

เหรัญญิกฯ

หัวหน้าฝ่ายงานสภานักเรียน

นายพิเชษฐ์ มินทนา หัวหน้าฝ่ายสถานที่
นายพิเชษฐ์ มินทนา

หัวหน้าฝ่ายสถานที่

นายประธาน อภิวงศาสมบัติ หัวหน้าฝ่ายงาน 5 ส
นายประธาน อภิวงศาสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายงาน 5 ส

นางสาวพรรณราย ขุนเหล็ก หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ
นางสาวพรรณราย ขุนเหล็ก

หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ

นางสาวศิรินทร์ ปะน้อย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศิรินทร์ ปะน้อย

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวบัณฑิตา กองชุม หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
นางสาวบัณฑิตา กองชุม

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม​

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวกัณหา อสุรินทร์ กรรมการ
นางสาวกัณหา อสุรินทร์

กรรมการ

นางสาวธัญชนก วันต๊ะ กรรมการ
นางสาวธัญชนก วันต๊ะ

กรรมการ

นางสาวพิมลดา แก้วพรม กรรมการ
นางสาวพิมลดา แก้วพรม

กรรมการ

นางสาวพรนิภา ไชยะ กรรมการ
นางสาวพรนิภา ไชยะ

กรรมการ

นายภูริภัทร หินคง กรรมการ
นายภูริภัทร หินคง

กรรมการ

นางสาวสุชาวดี มีทุน หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
นางสาวสุชาวดี มีทุน

กรรมการ

นายศรคีรี สลับแล้ว กรรมการ
นายศรคีรี สลับแล้ว

กรรมการ

นายณัชนนท์ ใจโลกา กรรมการ
นายณัชนนท์ ใจโลกา

กรรมการ

นายกายสิทธิ์ วงค์ภูธร กรรมการ
นายกายสิทธิ์ วงค์ภูธร

กรรมการ

นายจิรทีปต์ เกรกอรีย์ กรรมการ
นายจิรทีปต์ เกรกอรีย์

กรรมการ

นายวชิรวิชญ์ ดีน้อย กรรมการ
นายวชิรวิชญ์ ดีน้อย

กรรมการ

นายสราวุฒิ คำยะบุญ กรรมการ
นายสราวุฒิ คำยะบุญ

กรรมการ

นายกรรชัย ชูราศรี กรรมการ
นายกรรชัย ชูราศรี

กรรมการ

นายเจษฎา ภูบัวนาค กรรมการ
นายเจษฎา ภูบัวนาค

กรรมการ

นายอภิเชษฐ์ ศรีบุรินทร์ กรรมการ
นายอภิเชษฐ์ ศรีบุรินทร์

กรรมการ

นายอนุทิน กุณรินทร์ กรรมการ
นายอนุทิน กุณรินทร์

กรรมการ

นายจิรายุ มูลลิปุ้ม กรรมการ
นายจิรายุ มูลลิปุ้ม

กรรมการ

นายชิษณุพงศ์ แสนเสริฐ กรรมการ
นายชิษณุพงศ์ แสนเสริฐ

กรรมการ

นายภูรินท์ โป่งบุญมี กรรมการ
นายภูรินท์ โป่งบุญมี

กรรมการ

นายสิงหา หลักคำ กรรมการ
นายสิงหา หลักคำ

กรรมการ

นายธนดล กันทะสาร กรรมการ
นายธนดล กันทะสาร

กรรมการ

นายตะวัน แซ่หาง กรรมการ
นายตะวัน แซ่หาง

กรรมการ

นายปฏิพล ปงเมฆ กรรมการ
นายปฏิพล ปงเมฆ

กรรมการ

นายดนัย ลีลาธรรมสัจจะ กรรมการ
นายดนัย ลีลาธรรมสัจจะ

กรรมการ

นายคมกริช คำนาศักดิ์ กรรมการ
นายคมกริช คำนาศักดิ์

กรรมการ

นายทรงวุฒิ กรรเจียก กรรมการ
นายทรงวุฒิ กรรเจียก

กรรมการ

นายรัชชานนท์ ตินาอุด กรรมการ
นายรัชชานนท์ ตินาอุด

กรรมการ

นางสาวนันนภัทร กันทะสอน กรรมการ
นางสาวนันนภัทร กันทะสอน

กรรมการ

นางสาวปรีณาพรรณ ซายูริฮิเดะยูกิ กรรมการ
นางสาวปรีณาพรรณ ซายูริฮิเดะยูกิ

กรรมการ

นางสาวชุติมา ทองเสม กรรมการ
นางสาวชุติมา ทองเสม

กรรมการ

นางสาวเจียระไน คำนาศักดิ์ กรรมการ
นางสาวเจียระไน คำนาศักดิ์

กรรมการ

นางสาวสุธาสินี ไชยา กรรมการ
นางสาวสุธาสินี ไชยา

กรรมการ