หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร ธิมาไชย
สาธารณูปโภค เสวียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งานภูมิทัศน์ทั่วไป
งานโสตทัศนศึกษา
ข้อมูลสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานปฏิคม โภชนาการ
งานอนามัย
งานศาสนพิธี งานพยาบาล
งานปฏิคม โภชนาการ
งานอาคารสถานที่
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานโสตทัศนศึกษา​
งานโรงอาหาร