บริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร ธิมาไชย
สถานีวิทยุศิษย์เก่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์
เสวียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งานอนุรักษ์พลังงาน
เขตพื้นที่ 5 ส
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานโรงอาหาร
งานอนามัย
งานศาสนพิธี
งานสาธารณูปโภค
อาคาร ป้องกันภัยพิบัติ
งานโสตทัศนูปกรณ์