ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพญาเม็งราย ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290

โทรศัพท์ 081-11119550   โทรสาร  053-799200  E-Mail  pmrschool@hotmail.com  Website  phayamengraischool.ac.th


สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ  29 หมู่บ้าน  ได้แก่

บ้านสันสะลีก  
บ้านหนองสองห้อง
บ้านสันป่าสัก
บ้านเหล่า
บ้านป่าซาง
บ้านป่าซางพัฒนา
บ้านหนองเสา
บ้านสมบูรณ์ดี
บ้านหนองบัวคำ
บ้านเวียงหวาย
บ้านศรีสะอาด
บ้านเม็งราย
บ้านสันติธรรม
บ้านเวียงสัก
บ้านสันเจริญ
บ้านสบเปา

ปณิธานโรงเรียน

“สร้างศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน”

ปรัชญาโรงเรียน

“สุวิชาโณ  ภวํ โหตุ  ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ”

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนพญาเม็งรายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ ( Mission)

 1. สร้างสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. จัดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
 3. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ (Strategy)

 1. การพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ
 2. การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 3. การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 5. สร้างทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำรงชีวิตในสังคม

เป้าประสงค์ ( Objectives)

 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ
 2. ครู ผู้บริหาร ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตามความต้องการ
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา