ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอัชรา ราชคม
งานบุคคลและอัตรากำลัง
งานสารบรรณ
งานสารสนเทศ
งานยานพาหนะ
งานปฏิคม
งานประชาสัมพันธ์
ปฎิคม โภชนาการ
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี