หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางจันทรวัทน์ พรมผอง
งานบุคคลและอัตรากำลัง
งานสารบรรณ
งานสารสนเทศ
งานยานพาหนะ
งานธุรการ