ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอัชรา ราชคม
งานบุคคลและอัตรากำลัง
งานข้อมูลบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานสารบรรณ
งานสารสนเทศ
ข้อมูลไปราชการ
งานยานพาหนะ
งานปฏิคม
งานประชาสัมพันธ์
ปฎิคม โภชนาการ
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี