ผู้อำนวยการ 
นายเจริญ โกศัย 081-1119550 jaroen@phayamengraischool.ac.th
รองผู้อำนวยการ 
นางสาริณี เพชรใจศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางจันทรวัทน์ พรมผอง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร ธิมาไชย
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายวรวรรธน์ วันยาว
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายกำธร เอกมงคลสกุล