ผู้อำนวยการ 
นายเจริญ โกศัย
081-1119550 jaroen@phayamengraischool.ac.th
รองผู้อำนวยการ 
นางสาริณี เพชรใจศักดิ์
081-1119550 sarinee@phayamengraischool.ac.th
แผนงานและงบประมาณ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์
081-1119550 phetumpai@phayamengraischool.ac.th
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอัชรา ราชคม
081-1119550 atchara@phayamengraischool.ac.th
บริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร ธิมาไชย
081-1119550
somjit@phayamengraischool.ac.th
กิจการนักเรียน
นายวรวรรธน์ วันยาว
081-1119550 warawat@phayamengraischool.ac.th
ฝ่ายวิชาการ
นายกำธร เอกมงคลสกุล
081-1119550
khamthorn@phayamengraischool.ac.th