ผู้อำนวยการ 
นายเจริญ โกศัย
081-1119550 jaroen@phayamengraischool.ac.th
รองผู้อำนวยการ 
นางสาริณี เพชรใจศักดิ์
แผนงานและงบประมาณ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอัชรา ราชคม
บริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร ธิมาไชย
กิจการนักเรียน
นายวรวรรธน์ วันยาว
ฝ่ายวิชาการ
นายกำธร เอกมงคลสกุล