คณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36