นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 โรงเรียนพญาเม็งราย เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ใช้งานเว็บไซต์ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553

 โรงเรียนแนะนำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ที่ phayamengraischool.ac.th ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดใด ท่านสามารถติดต่อกับโรงเรียนพญาเม็งราย ได้ที่ contact@phayamengraischool.ac.th หรือที่ห้องธุรการ ตึก 1 โรงเรียนพญาเม็งราย 159 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน และตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม ได้แก่

  • รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียน
  • ข้อมูลที่นักเรียนป้อนบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน หมู่เลือด วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ที่อยู่ รูปถ่าย
  • ข้อมูลจาก Facebook (กรณีเข้าสู่ระบบด้วย Facebook) ได้แก่ เลขประจำตัวผู้ใช้งาน อีเมล ชื่อผู้ใช้ และภาพประจำตัว
  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ได้แก่ ที่อยู่ไอพีและเว็บเบราเซอร์ที่ใช้งาน ถูกเก็บบันทึกเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น คะแนนสอบ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

เว็บไซต์นี้ใช้งาน Google Analytics ซึ่งเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมและข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ ท่านสามารถดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งการบันทึกพฤติกรรม การดูแลนักเรียน การจัดทำสถิติ การประเมินผล การติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

ทั้งนี้ หากภายหลัง โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบและขอความยินยอม โดยให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์นี้ จะถูกใช้ภายในโรงเรียนเท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับคำยินยอม หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

โรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการเข้าถึง-แก้ไข-สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และการบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log)

การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน TLS (HTTPS lock) ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถดักฟังข้อมูลได้ แม้ใช้งานผ่านเครือข่ายสาธารณะ

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนจะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไขปรับปรุง โรงเรียนจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไชต์นี้

กรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล / วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ / ผู้ควบคุมและสถานที่ทำการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอตรวจดูได้โดยติดต่อที่งานไอซีที โรงเรียนพญาเม็งราย หรือผ่านทางอีเมล contact@phayamengraischool.ac.th

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

โรงเรียนจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยการแจ้งการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ โรงเรียนจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบทำลายข้อมูล หรืออื่น ๆ ท่านสามารถดำเนินการได้โดยติดต่อที่งานไอซีทีโรงเรียนพญาเม็งราย หรือผ่านทางอีเมล contact@phayamengraischool.ac.th

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ต้องปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เช่น ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม บัญชีที่เข้าสู่ระบบ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเนื้อหาในคุกกี้สามารถเข้าถึงได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

โรงเรียนใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเยี่ยมชมและการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ระเบียนสะสม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และโรงเรียนมอบหมายให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ที่อยู่ไอพี ข้อมูลเว็บเบราเซอร์ที่ใช้งาน และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ

ประเภทคุกกี้ที่ใช้งานในเว็บไซต์นี้ ได้แก่

  1. คุกกี้เพื่อการให้บริการ : คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่กำลังเข้าสู่ระบบ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเว็บไซต์นี้ได้
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์การใช้งาน : โรงเรียนใช้บริการของบุคคลที่สาม คือ Google Analytics ซึ่งใช้คุกกี้ประเภทนี้ทำให้โรงเรียนทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ หน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น

ท่านสามารถปิดหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ผ่านทางการตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ อย่างไรก็ตาม บริการที่สำคัญของเว็บไซต์จำเป็นต้องใช้คุกกี้ การปิดการใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และการปิดใช้งานและการตั้งค่าต่าง ๆ ได้ที่ www.aboutcookies.org หรือใช้เมนู “ช่วยเหลือ” ในเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน