ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

1)แจ้งด้วยตนเองแจ้งได้ที่โรงเรียนพญาเม็งราย

2) ทางไปรษณีย์ โรงเรียนพญาเม็งราย อาคารอํานวยการ
เลขที่ 159 หมู่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290

3)ร้องเรียนโทรศัพท์ 081 111 9550

4)ร้องเรียนทางโทรสาร 053-799200

5) ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนพญาเม็งรายhttps://phayamengraischool.ac.th/pmr/

 

6) ผ่าน E-Mail โรงเรียนพญาเม็งราย pmrschool@hotmail.com