กิจกรรมของเรา

METHA T.

โรงเรียนพญาเม็งราย ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น

อ่านเพิ่มเติม »
METHA T.

โดยความร่วมมือบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สร้างแรงงานมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ “สพฐ.จึงขอประชาสัมพันธ์ แฟลตฟอร์ม ( ไทยมีงานทำ ) เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้สมัคร”

อ่านเพิ่มเติม »

ผลงานของเรา