รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

1.โครงการ กิจกรรมบางอย่างเจ้าของกิจกรรมไม่ได้วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า ทำให้เวลาในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุกระชั้นชิดต่อการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจรรมในแผนงานของโรงเรียน

2.ร้านค้าบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดซื้อวัสดุตามโครงการในแผนงาน

3. เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเป็นครูผู้สอน จึงขาดความรู้ความเข้าใจใน เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างชัดเจน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการจัดซื้อจัดจ้างและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ให้ตรงกับกรอบ เวลาที่ระบุในโครงการหรือกิจกรรม เพื่อที่งานพัสดุจะได้วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการระยะเวลาที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็ว

2.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าได้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดซื้อวัสดุตามโครงการในแผนงานของภาค

3. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง