ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

นายเจริญ โกศัย 081-1119550 jaroen@phayamengraischool.ac.th

นายเจริญ โกศัย
081-1119550
jaroen@phayamengraischool.ac.th

รองผู้อำนวยการ

นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ sarinee_p@phayamengraischool.ac.th

นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ sarinee_pa@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอัชรา ราชคม adchara_ra@phayamengraischool.ac.th

นางสาวอัชรา ราชคม
adchara_ra@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์ petamphai_na@phayamengraischool.ac.th

นางเพชร อำไพนวะมะวัฒน์ petamphai_na@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมจิตร ธิมาไชย Chomchit_Th@phayamengraischool.ac.th

นายสมจิตร ธิมาไชย Chomchit_Th@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายกำธร เอกมงคลสกุล Kumthon_Ae@phayamengraischool.ac.th

นายกำธร เอกมงคลสกุล Kumthon_Ae@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวรวรรธน์ วันยาว Worawat_Wa@phayamengraischool.ac.th

นายวรวรรธน์ วันยาว Worawat_Wa@phayamengraischool.ac.th