ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

นายเจริญ โกศัย 081-1119550 jaroen@phayamengraischool.ac.th

นายเจริญ โกศัย
081-1119550
jaroen@phayamengraischool.ac.th

รองผู้อำนวยการ

นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ sarinee_p@phayamengraischool.ac.th

นางสาริณี เพชรใจศักดิ์

081-1119550

sarinee_pa@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอัชรา ราชคม adchara_ra@phayamengraischool.ac.th

นางสาวอัชรา ราชคม

081-1119550

adchara_ra@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์ petamphai_na@phayamengraischool.ac.th

นางเพชร อำไพนวะมะวัฒน์

081-1119550

petamphai_na@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมจิตร ธิมาไชย Chomchit_Th@phayamengraischool.ac.th

นายสมจิตร ธิมาไชย

081-1119550

Chomchit_Th@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายกำธร เอกมงคลสกุล Kumthon_Ae@phayamengraischool.ac.th

นายกำธร เอกมงคลสกุล

081-1119550

Kumthon_Ae@phayamengraischool.ac.th

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวรวรรธน์ วันยาว Worawat_Wa@phayamengraischool.ac.th

นายวรวรรธน์ วันยาว

081-1119550

Worawat_Wa@phayamengraischool.ac.th