รางวัลผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม B โรงเรียนมัธยมศึกษา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 โดยกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564