หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์
งานพัสดุ
แผนงาน สารสนเทศโรงเรียน
งานจัดซื้อจัดจ้าง EGP
งานประกัน ตรวจสอบและควบคุมภายในสถานศึกษา
งานบัญชี
ตัดงบประมาณ
งานการเงิน-โรงเรียนธนาคาร
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่บัญชี