แผนงานและงบประมาณ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์
งานประกันอุบัติเหตุ
งานพัสดุ
แผนงาน สารสนเทศโรงเรียน
งานประกัน ตรวจสอบและควบคุมภายในสถานศึกษา
งานจัดซื้อจัดจ้าง EGP
ตัดงบประมาณ
งานบัญชี
งานการเงิน-โรงเรียนธนาคาร
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่บัญชี