นายธนภัทร กันเขี่ยสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายอรัญ เสาร์แก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์ ผู้แทนครู กรรมการ
นายณัฐวิทย์ คุณาเทพ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายชัชพลวานิช เพชรดง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นายบรรจบ อบเชย ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
พระครูพิพิธพัฒนาทร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
พระปลัดวัชรินทร์วชิรเมธี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม พรหมเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายฐิติพันธ์ เข็มขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางขนิษฐา มะโนสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ ผัดเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายพงศกร นรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายมนัส ผิวผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการและเลขานุการ