อัตลักษณ์

ยิ้ม

ไหว้

ทักทาย

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปพญาเม็งรายประทับนั่ง

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมเด่น พญาเม็งรายเป็นสง่า

สีประจำโรงเรียน

บานเย็น

หมายถึง   ความรุ่งโรจน์ ความสุข สว่างไสวแห่งปัญญา , ความดี

ขาว

หมายถึง   ความสันโดษที่มีความบริสุทธิ์ แห่งธรรมชาติวิญญาณของมนุษย์

คำขวัญจำโรงเรียน

ศรัทธา  สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

อักษรย่อ

พ.ม.ร.