หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายวรวรรธน์ วันยาว
งานสภานักเรียน
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ขับขี่ปลอดภัย รถรับส่งนักเรียน
หัวหน้าระดับ ม.ต้น
หัวหน้าระดับ ม.ปลาย
โรงเรียนสุจริต ระบบดูแล ห้องเรียนสีขาว
ห้องเรียนสีขาว