กิจการนักเรียน
นายวรวรรธน์ วันยาว
งานรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
งานส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
งานวันสำคัญ
หัวหน้าระดับ ม.ต้น
หัวหน้าระดับ ม.ปลาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
งานระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน
งานโรงเรียนสุจริต