โรงเรียนพญาเม็งราย เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบผสมผสาน ได้แก่ การเรียนผ่าน DLTV (ON – AIR) การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต (ON-LINE) การเรียนผ่าน Application(ON – DEMAND)การเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด (ON-HAND)ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน และจะเปิดทำการสอนในรูปแบบ(ON-SITE)คือให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนโดยการสลับระดับชั้นมาเรียน เพื่อลดจำนวนนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในวันที่ 14 มิถุนายน 2546 ที่จะถึงนี้