สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานสากล
Previous
Next

เพลงสถาบัน เนื้อร้อง/ทำนอง ว่าที่ ร.ต.รังษิมันตุ์ คันธีรพงษ์

ประชาสัมพันธ์

ผลงานของเรา

กิจกรรมของเรา

METHA T.

โดยความร่วมมือบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สร้างแรงงานมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ “สพฐ.จึงขอประชาสัมพันธ์ แฟลตฟอร์ม ( ไทยมีงานทำ ) เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้สมัคร”

อ่านเพิ่มเติม »
METHA T.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 9 จุดเน้น เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” โดยได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม »

ฝ่ายบริหาร

กรรมการสถานศึกษา

.

งานที่เกี่ยวข้อง